1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok
  A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse Dézsi Szilvia ev. (a továbbiakban „Társaság” vagy „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a jelen bekezdésben meghatározott Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
  A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
  Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a https://elado-kiado-ingatlan.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban a „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
  Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon megjelenő nem természetes személyek (ingatlanközvetítők, hirdetők stb.) adatkezeléseire. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik Fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
  A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a vállalkozások adatainak kezelésére.
 2. Az Adatkezelő adatai
  Adatkezelő neve: Dézsi Szilvia ev.
  • Adószám: 49359879-1-24
  • Nyilvántartási szám: 59062840
   Székhely: 5711 Gyula, Fehér-Körös utca 30/B.
   Telephely: 5711 Gyula, Fehér-Körös utca 30/B.
   Postacím: 5711 Gyula, Fehér-Körös utca 30/B.
   E-mail cím: info@elado-kiado-ingatlan.hu
   Telefon: +36 30 4899445
 3. Fogalom meghatározások
  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése,
  továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.
  Adatkezelő: a 2. pontban meghatározott egyéni vállalkozó.
  Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
  Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  Felhasználó: az a természetes személy, aki megtekinti bármely Weboldalt vagy bármely módon igénybe veszi a Weboldalak bármelyikén elérhető szolgáltatást.
  Külső szolgáltató: az Adatkezelő, mint a Weboldalak üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel, sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalakhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
  Hírlevél: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelő a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével hirdetéseket, reklámokat küld. A Hírlevélben egyaránt megjelenhetnek az Adatkezelő, illetve harmadik fél hirdetők hirdetései.
  Hirdetésfigyelő: a Felhasználó beállításai vagy keresési előzménye alapján összeállított és a Felhasználó részére elektronikus levél formájában rendszeresen megküldött ingatlanhirdetés lista.
  Rendszerüzenet: a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat tartalmazó elektronikus levél vagy a Felhasználó ügyféladminisztrációs felületén megjelentetett elektronikus üzenet.
  Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója.
  Szolgáltatás: a Felhasználó által szerkesztett és az Adatkezelő adatbázisába feltöltött ingatlanhirdetés Weboldalakon történő közzététele és az ahhoz kapcsolódó egyéb választható szolgáltatások az Adatkezelő mindenkori díjszabása szerint.
  Weboldalak: az Adatkezelő által üzemeltetett https://elado-kiado-ingatlan.hu címen elérhető weboldal.
 4. Az Adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok
  4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az Adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
  4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  4.4. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át.
  A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
  Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
  4.5. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  4.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
  4.7. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
  4.8. Az Adatkezelő a Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
  ● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
  ● a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
  törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
  ● az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban „GDPR”);
  ● az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban „Eker.”);
  ● a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).
 5. Az Adatkezelés célja
  5.1. Az Adatkezelő Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel az Adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  5.2. Az Adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.
  5.3. Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelés célja:
  ● a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  ● a Felhasználó által rögzített ingatlanhirdetések megjelentetése;
  ● Szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak kiszámlázása;
  ● kártyás fizetés;
  ● a Szolgáltatási díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése;
  ● Rendszerüzenetek küldése a Felhasználók részére;
  ● Hirdetésfigyelő küldése a Felhasználók részére;
  ● Hírlevelek küldése a Felhasználók részére;
  ● a Felhasználó megrendelése esetén egyedi igény szerinti hirdetési táblák legyártása;
  ● Felhasználó számára személyre szabott ajánlatok (ingatlanhirdetések) megjelenítése;
  ● ingatlanközvetítői szolgáltatások kiajánlása a Felhasználók részére igény esetén;
  ● panaszkezelés;
  ● nyereményjátékok szervezése, bonyolítása;
  ● az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
  ● a Felhasználók jogainak védelme;
  ● elemzések, statisztikák készítése – ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel.
 6. A kezelt Személyes adatok forrása
  6.1. Az Adatkezelő az alaptevékenysége vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt (a 13. pont szerinti cookie kivételével). A Személyes adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát.
  6.2. A Felhasználó Hírlevél küldéshez történt hozzájárulása esetén a kezelt Személyes adatok köre és forrása azonos a fenti bekezdésben rögzítettekkel.
  6.3. Amennyiben a Felhasználó Hirdetésfigyelőt állít be, úgy az Adatkezelő – a fentieken túlmenően – az alábbi Személyes adatokat kezeli az alábbi forrásokból:
  ● a hozzájárulás megadásakor, illetve a Weboldal használata során a Felhasználó által rögzített személyes adatok,
  ● keresési előzményből származó vagy a Felhasználó által megadott ingatlan keresési preferenciák.
  6.4. Amennyiben a Felhasználó egyedi hirdetési tábla legyártására vonatkozó megrendelést ad, a regisztráció során megadott adatain túlmenően megadja a szállítási nevet és a pontos szállítási címet, telefonszámát és számlázási adatait.
  6.5. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztrációhoz szükséges adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
 7. A kezelt Személyes adatok köre
  Az Adatkezelő az alaptevékenysége keretében kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:
  a) a Felhasználó teljes neve, e-mail címe, telefonszáma – az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetősége;
  b) a Felhasználó jelszava, amely az e-mail címmel együtt – a bejelentkezéshez szükséges;
  c) a fentieken túlmenően a Felhasználó döntése alapján – a fizetős szolgáltatások számlázásához kapcsolódóan – a Weboldal igénybevételéhez kapcsolódóan az Adatkezelő kezeli a Felhasználó lakóhely, irányítószám adatait;
  d) cookie – a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (13. pontban részletezettek szerint);
  e) a Felhasználó címe, telefonszáma, valamint szállítási neve és címe – az adatkezelés célja a Felhasználó által megrendelt hirdetési tábla gyártása és kiszállítása;
  f) Hirdetésfigyelő összeállítása, valamint személyre szabott ajánlatok (ingatlanhirdetések) megjelenítése céljából a Felhasználó keresési preferenciái (ingatlan jellege, típusa, lokáció, méret, ár) cookie-k segítségével.
 8. Az Adatkezelés jogalapja
  8.1. Az Adatkezelő alaptevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés (pl. regisztráció, hirdetések közzététele, keresés a Weboldalon, számlázás, kártyás fizetés, rendszerüzenetek küldése) jogszabályi felhatalmazáson alapul a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés c) pontja szerint. Az Eker. 13/A § (3) bekezdésében rögzíti, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
  8.2. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, Adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.8. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.
  8.3. Az egyéb adatkezelési célok (pl. Hírlevelek küldése) esetén az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, melyet a regisztráció során vagy az ügyféladminisztrációs felületen ad meg. A hozzájárulás az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésén alapul.
  A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.
 9. Az Adatkezelési folyamat leírása
  9.1. Az adatok forrása a Felhasználó, aki a Személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, bármely Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő Személyes adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.
  9.2. A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
  9.3. Az Adatkezelő egyik szolgáltatása keretében a Felhasználó által feltöltött hirdetésekre érkező érdeklődő telefonhívásokat továbbítja a Felhasználó részére. Ehhez kapcsolódóan az Adatkezelő a Felhasználó által megadott telefonszámhoz – Külső szolgáltató igénybevételével – egy egyedi, technikai telefonszámot rendelhet, amelyet a Felhasználó hirdetése iránt érdeklődők számára a Weboldalon keresztül hozzáférhetővé tesz. E szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő a szolgáltatás biztosításába bevont Külső szolgáltató részére továbbítja a Felhasználó által megadott telefonszámot, illetve mind az Adatkezelő mind a Külső szolgáltató kezeli az ezen telefonszámhoz hozzárendelt technikai telefonszámot. Az adatkezelés célja, az adott hirdetés iránt érdeklődők megkeresésének továbbítása a Felhasználó felé, valamint, hogy a hirdetése hatékonyságáról (a megkeresések számáról) az Adatkezelő a Felhasználó részére tájékoztatást adjon. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, valamint a Felhasználó jogos érdeke.
  9.4 A Felhasználó által a Weboldalon keresztül leadott egyedi megrendelés alapján az Adatkezelő a Felhasználó által megrendelt egyedi hirdetési táblát – alvállalkozó, mint Külső szolgáltató igénybevételével – legyártja. A megrendelés elküldése a megrendelésben foglalt szolgáltatás tekintetében a Felhasználó és az Adatkezelő között szerződéses jogviszonyt hoz létre, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. E szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő a szolgáltatás biztosításába bevont Külső szolgáltató részére továbbítja a Felhasználó által megadott telefonszámot, szállítási nevet és a pontos szállítási címet, és a számlázási adatokat (számlázási név és cím). Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, valamint a Felhasználó által adott megrendelés (szerződés) teljesítése.
 10. A Személyes adatok érdeklődők általi megismerése
  A hirdetés iránt érdeklődők a Felhasználóval a megadott Személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel akkor lehetséges, ha az érdeklődő fél megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (pl. telefonszám, e-mail cím).
 11. Hírlevelek küldése
  Hirdetés küldhető telefonon (ide értve az SMS-t is) vagy e-mailben. A hirdetés küldésének feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 12. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés
  Az Adatkezelő időnként nyereményjátékokat szervez, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.
  A Nyereményjátékokhoz kapcsolódó Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
  Az Adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.
  A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Felhasználók adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.
 13. Cookie-k kezelése
  A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
  ● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
  ● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
  ● elemzik a Weboldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
  ● figyelemmel kísérik a hirdetések hatékonyságát.
  Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat vagy készít használati statisztikákat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó Tájékoztatók adnak tájékoztatást.
  Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
  A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.
  Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.
 14. Adattovábbítás
  Az Adatkezelő Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
  Ha a Felhasználó a Weboldalon hirdető partner által hirdetett ingatlan iránt érdeklődik, és megadja elérhetőségeit, azokat az Adatkezelő – a Felhasználó hozzájárulása alapján – a hirdető részére továbbítja.
  Ha a Felhasználó hirdetési tábla gyártását rendeli meg, az Adatkezelő a szolgáltatás biztosításába bevont Adatfeldolgozó részére továbbítja a Felhasználó által megadott telefonszámot, szállítási nevet és szállítási címet.
  Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
  Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
  A jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 15. Adatfeldolgozás
  Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
  Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztató 1. számú mellékletében mutatja be.
 16. Külső szolgáltatók
  A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
  A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezeljék, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített célra használják fel.
  Az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtása során közreműködő Külső szolgáltatókról a jelen Tájékoztató 2. számú mellékletében tájékoztatja a Felhasználókat.
 17. Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése
  17.1. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  17.2. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.
  17.3. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás
  közül azt választja, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
  Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  ● A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  ● Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  ● Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  ● Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
  17.4. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
  17.5. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy a Személyes adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 18. Az Adatkezelés időtartama
  18.1. Az Adatkezelő a Személyes adatot törlik, ha
  a) kezelésük jogellenes;
  Amennyiben kiderül, hogy a Személyes adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
  b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
  A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.
  c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e) e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
  Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
  18.2. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
  18.3. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
  18.4. Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.
  Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
  18.5. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  18.6. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
  18.7. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a Személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
 19. A Felhasználók jogai és érvényesítésük
  19.1. Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja a Személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
  A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
  19.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő Személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.
  19.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.
  19.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
  19.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, levelezési címére vagy telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek az info@elado-kiado-ingatlan.hu címre küldött e-mailben.
  19.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  19.7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
  19.8. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  19.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelő 2. pontban, illetve 19.5. pontban írt elérhetőségein.
  19.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 20. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
  Az Adatkezelő fenntartják a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsa.
  A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
  Gyula, 2024. január 1.
 21. számú melléklet
  Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
  Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozási tevékenység Adatfeldolgozás helye Szektor megjelölése
  Center Webhost Kft. (Tárhely szolgáltatás)
  Magyarország, 1173 Budapest, Borsó utca 12-32 C lph. 1/2 a.
  IT (Információs technológia)
  Google Ireland Limited
  Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House
  Levelezési szolgáltatás
  Írország
  IT (Információs technológia)
  Amazon Web Services Inc.
  410 Terry Ave North, Seattle, Washington, Egyesült Államok
  Tárhely szolgáltatás
  Írország

  Pénzügy
  Stripe, Inc.354 Oyster Point BoulevardSouth San Francisco, California, 94080, USAAttention: Stripe LegalStripe Payments Europe Limited1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland
  PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.22-24 Boulevard RoyalL-2449 LuxemburgCégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B 118 349Adószám: LU22046007
 22. számú melléklet
  Külső szolgáltatók a Weboldalak üzemeltetéséhez, működéséhez kapcsolódóan: Külső szolgáltató megnevezése Külső szolgáltató címe Tevékenység
  Google Ireland Limited
  Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House
  Weboldalak látogatottsági adatainak mérése, hirdetéskiszolgálás